Niesłyszący

2022-2026

Burmistrz Miasta i Miasta i Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

„Programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2022-2026”

 

  1. Podstawa prawna

Na podstawie § 5 a ust.1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z §2 ust. 3 i § 4 uchwały Nr XLVI/283/2010 Rady Gminy Wiślica  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Święt. z 2010 r. Nr 347 poz.3786).

II. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2022–2026, który zostanie podjęty przez Radę Miejską w Wiślicy

           III. Harmonogram konsultacji

Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2022-2026” można składać w terminie 14 dni od daty ukazania przedmiotowego zaproszenia.

            IV.Adresaci konsultacji

Opinię, uwagi oraz propozycje w zakresie „Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2022-2026” mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działające na terenie Miasta i Gminy Wiślica w zakresie określonym w ustawie.

            V. Forma konsultacji

Konsultacja odbywa się:

  1.  W formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego poniżej formularza na adres: , bądź
  2.  Pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica z dopiskiem „KONSULTACJE”.

 

         VI.Forma udostępnienia

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Miasta i Gminy Wiślica, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

 

 

Miasta i Gminy Wiślica

/-/ Jarosław Jaworski

PDF266.pdf (674,19KB)

DOCXprojekt uchwały z uzasadnieniem.docx (26,10KB)

DOCformularz zgłaszania opinii.doc (31,50KB)

PDFprotokół z konsultacji.pdf (864,75KB)