Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - POBIERZ

PYTANIA ODPOWIEDZI - POBIERZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.1.2021 Nazwa zadania: Zakup i dostawa maszyn i urządzeń.

DO POBRANIA

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
  2. SWZ - POBIERZ
  3. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ - POBIERZ
  4. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 (A do H) do SWZ - POBIERZ
  5. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3A do SWZ - POBIERZ
  6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3B do SWZ - POBIERZ
  7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy- Załącznik Nr 4 do SWZ - POBIERZ
  8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik Nr 5 do SWZ - POBIERZ
  9. Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ- POBIERZ
  10. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - Załącznik nr 7 do SWZ - POBIERZ