Niesłyszący

Ruszył program dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Komputery dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rodzin byłych pracowników PPGR.

EFRR_PPGR.jpeg

Gmina Wiślica planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, który umożliwia m.in. przekazanie dzieciom uczącym się w szkole podstawowej lub średniej  i jednocześnie pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPGR, sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

Aby wziąć udział w projekcie należy do 29.10.2021r ( piątek) złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Wiślicy lub sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.  Komputery zostaną zakupione przez Gminę Wiślica w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka które:

a) zamieszkuje miejscowość/gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości/gminie objętej PPGR.

c) nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest:

  1. złożenie oświadczenia  przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7oraz 8 do dokumentacji konkursowej.
  2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Wiślica
  4. dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS).

 

Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) laptopy pozostają własnością Gminy. Pracownicy urzędu będą weryfikować przez ten okres czy sprzęt jest w dyspozycji mieszkańców.

Więcej informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica pokój nr.13 tel.41 3690904 lub TUTAJ

DOCXoświadczenie rodzica.docx (104,69KB)

DOCXoświadczenie pełnoletniego ucznia.docx (104,26KB)

DOCZgodana przetwarzanie PPGR.doc (34,50KB)

DOCXoświadczenie o zamieszkaniu.docx (56,84KB)

DOCXoświadczenie świadków.docx (56,21KB)

PDFRegulamin wewnętrzny.pdf (881,87KB)