Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

 Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - POBIERZ


Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.7.2021 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice oraz przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gluzy i Górki.

LINK DO POSTĘPOWANIA MINIPORTAL - OTWÓRZ

DO POBRANIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
 2. SWZ - POBIERZ
 3. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ - POBIERZ
 4. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 2a do SWZ - POBIERZ
 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2b do SWZ- POBIERZ
 6. Dokumentacja projektowa -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice dz. Nr 451/5, 450/4, 454 od km 0+000 do km 0+560 - Załącznik Nr 3a do SWZ - POBIERZ
 7. Dokumentacja projektowa -Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gluzy dz. Nr 717, 854 od km 0+000 do km 0+743 - Załącznik Nr 3b do SWZ - POBIERZ
 8. Dokumentacja projektowa -Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki dz. Nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 352 od km 0+000 do km 1+205 - Załącznik Nr 3c do SWZ- POBIERZ
 9. Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice dz. Nr 451/5, 450/4, 454 od km 0+000 do km 0+560  – Załącznik Nr 4a do SWZ - POBIERZ
 10. Przedmiar robót - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gluzy dz. Nr 717, 854 od km 0+000 do km 0+743  – Załącznik Nr 4b do SWZ - POBIERZ
 11. Przedmiar robót - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki dz. Nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 352 od km 0+000 do km 1+205 – Załącznik Nr 4c do SWZ - POBIERZ
 12. Zgłoszenie robót budowlanych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice dz. Nr 451/5, 450/4, 454 od km 0+000 do km 0+560  - Załącznik Nr 5a do SWZ - POBIERZ
 13. Zgłoszenie robót budowlanych - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gluzy dz. Nr 717, 854 od km 0+000 do km 0+743  – Załącznik Nr 5b do SWZ - POBIERZ
 14. Zgłoszenie robót budowlanych - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki dz. Nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 352 od km 0+000 do km 1+205 – Załącznik Nr 5c do SWZ - POBIERZ
 15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SWZ - POBIERZ
 16. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ - POBIERZ
 17. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik Nr 8 do SWZ - POBIERZ
 18. Wykaz robót budowlanych– Załącznik Nr 9 do SWZ - POBIERZ
 19. Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 10 do SWZ - POBIERZ
 20. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - Załącznik nr 11 do SWZ.- POBIERZ