Niesłyszący

Sesja Nr XLIV z dnia 29 października 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/258/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF258.pdf (3,82MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/259/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 r.

PDF259.pdf (914,67KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/260/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDF260.pdf (223,58KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/261/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica.

PDF261.pdf (671,35KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/262/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF262.pdf (261,18KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIV/263/2021 w sprawie zmiany uchwały NR XXX/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok

PDF263.pdf (223,93KB)