Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ

INFORMACJA_O_KWOCIE_PRZEZNACZONEJ_NA_REALIZACJĘ_ZAMÓWIENIA- POBIERZ

PYTANIE I UDZIELONA ODPOWIEDŹ - POBIERZ

PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI - POBIERZ

 

LINK DO POSTĘPOWANIA MINIPORTAL - POBIERZ

 

DO POBRANIA

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ 
  1. SWZ - POBIERZ
  2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ - POBIERZ
  3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SWZ- POBIERZ
  4. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3A do SWZ- POBIERZ
  5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3B do SWZ- POBIERZ
  6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy- Załącznik Nr 4 do SWZ- POBIERZ
  7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik Nr 5 do SWZ- POBIERZ
  8. Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ- POBIERZ
  9. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - Załącznik nr 7 do SWZ- POBIERZ