Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2021 Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy

 

LINK DO DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA (MINIPORTAL) - OTWÓRZ