Niesłyszący

Sesja Nr XLV z dnia 29 listopada 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/264/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033.

PDF264.pdf (5,27MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/265/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDF265.pdf (756,61KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/266/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2022 -2026.

PDF266.pdf (674,19KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/267/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/193/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 r

PDF267.pdf (169,49KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/268/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

PDF268.pdf (392,98KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/269/2021 w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Wiślicy.

PDF269.pdf (196,05KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/270/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF270.pdf (177,83KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XLV/271/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

PDF271.pdf (264,97KB)