Niesłyszący

Przebudowa kanalizacji deszczowej

flaga obrys.jpeg

Gmina Wiślica otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania  pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wiślicy”.  W ramach inwestycji wykonane zostało :

 

1.Udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Plac Solny i ul. Władysława  Łokietka w Wiślicy.

- Czyszczenie i udrożnienie ciśnieniowe kanalizacji deszczowej fi 250mm na długości 210 mb,

-  Rozebranie i ponowne wykonanie kompletnej studni rewizyjnej prefabrykowanej żelbetowej,

- Odtworzenie umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi betonowymi z korytek,

- Odtworzenie umocnienia skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi,

- Odmulenie rowu przydrożnego na średnią głębokość odmulenia 25cm.

 

2.Przebudowa kanalizacji deszczowej w Wiślicy na ul. Kościelnej

-Wykonanie korytka ściekowego liniowego prefabrykowanego z betonu polimero – cementowego,

- Wykonanie pionowych przykanalików do kanalizacji deszczowej z rur PCV – 2,5 mb,

- Wykonanie wpięcia odpływu do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej fi 400mm,

- Wykonanie wpięcia odpływu do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej fi 200mm,

- Rozebranie i ponowne wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki kamiennej granitowej szarej o barwie i kształcie jak istniejąca.

Wartość zadania - 99 875,98 zł, wartość dofinansowania z budżetu państwa - 74 975,00 zł

 

Gmina Wiślica otrzymała również dofinansowanie z budżetu państwa na realizację  zadania pn.: „ Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę w miejscowości Szczytniki ". W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,

- Odmulenie koparko-odmularkami cieków,

- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- Podbudowa z kruszywa łamanego,

- Kanały z rur karbowanych PP/PEHD,

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

Wartość zadania  - 161 790,39 zł, wartość dofinansowania z budżetu państwa - 126 381,00 zł.