Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2022. Nazwa zadania: Odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu 5 w Rzędowie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica, świetlic wiejskich, Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, budynków OSP, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz innych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wiślica

LINK DO DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA (MINIPORTAL) - OTWÓRZ