Informujemy, że dnia 29.11.2022 r. (wtorek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2022. Nazwa zadania: Odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu 5 w Rzędowie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica, świetlic wiejskich, Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, budynków OSP, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz innych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wiślica

LINK DO DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA (MINIPORTAL) - OTWÓRZ