Niesłyszący

Trwa nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 15 lutego 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach. Możliwość otrzymania dotacji 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na stronie:  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo