Niesłyszący

Świadczenia ratownicze dla strażaków OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze będzie wypłacane strażakom ochotnikom OSP w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65 roku życia w przypadku mężczyzn oraz 60. roku życia w przypadku kobiet.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Załączniki:

DOCXWniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego klauzula.docx (26,33KB)

DOCXOświadczenie świadka klazula informacyjna.docx (18,19KB)

PDFInstrukcja pomocnicza dla członków OSP.pdf (191,58KB)

PDFwiadczenia_ratownicze-zmiana-1.pdf (588,35KB)

PDFUstawa o ochotniczych strażach pożarnych.pdf (147,83KB)