Niesłyszący

Nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych”

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; rozpocznie się od  21 marca 2022 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29 kobiet,14 mężczyzn) w wieku 18  - 29 lat, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, nie uczą się (za wyjątkiem nauki zaocznej) , zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności   osoby  z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ,tj. osób zaliczanych do kategorii NEET,  osoby z niepełnosprawnościami, kobiety  i osoby o niskich kwalifikacjach.

    W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

           1.    INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

           2.    SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej

                   działalności gospodarczej.

           3.    SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM

           4.    WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00zł na rozpoczęcie własnej działalności       

                  gospodarczej.

           5.    WSPARCIE POMOSTOWE do 15.600,00 zł NETTO przez okres pierwszych

                  6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Nie wymagany jest  wkład własny finansowy – udział w projekcie jest  bezpłatny !

 

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 21 marca 2022 r. w biurach :

Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 19 05  oraz do punktu rekrutacyjnego w

Akademii Przedsiębiorczości:  Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Więcej informacji na temat projektu na stronie : https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/

dotacje dla młodych.jpeg