Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2022 Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa /adaptacja/ i termomodernizacja istniejącego budynku administracyjnego na cele DPS. Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w obiektach użyteczności publicznej.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA -POBIERZ