Niesłyszący

Usuwanie azbestu na terenie gminy Wiślica

Informacja dot. zadania ,, Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych  na terenie Gminy Wiślica”

 

 

 

Rok 2022

W dniu 5  kwietnia  2022r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Wiślica z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania  wyrobów zawierających azbest pod nazwą  zadania ,, Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych  na terenie Gminy Wiślica”

Planowany całkowity koszt zadania wynosi 93.500, 00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt  trzy tysiące  pięćset  złotych  zero groszy). Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie 100 % jego kosztów kwalifikowanych, z czego :        
- Środki WFOŚiGW w Kielcach stanowią 46.750,00 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
- Środki NFOŚiGW w Warszawie stanowią 46.750,00 zł . tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania

Ogółem w 2022r roku w Gminie Wiślica zostanie usunięte i zutylizowane ok. 170,000 Mg wyrobów zawierających azbest, które zalegają na posesjach mieszkańców.

Rok 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych  na terenie Gminy Wiślica”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie   71.249, 00 zł.

Na kwotę dotacji składają się  
 -środki WFOŚiGW w Kielcach  35.624,50 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
 -środki NFOŚiGW w Warszawie  35.624,50 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

W wyniku realizacji zadania w 2023r. w Gminie Wiślica zostanie usunięte
i unieszkodliwione  ok. 108,570Mg odpadów zawierających azbest.