Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.4.2022,  Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 396007T w km 0+000-0+265 w miejscowości Koniecmosty wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej dz. Nr 537

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ