Niesłyszący

2021

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica raportu o stanie gminy za 2021 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na podstawie znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie miejskiej raportu o stanie gminy. 

Na sesji Rady Miejskiej w Wiślicy, która odbyła się w dniu 27 maja 2022 r., o godzinie 9:00, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica przedstawił raport o stanie gminy, który obejmował podsumowanie działalności za rok 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu.

Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy, Wislica. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której oprócz radnych, głos mogą zabierać mieszkańcy (maksymalnie 15 mieszkańców gminy Wiślica) chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Wiślicy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28 aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Wiślica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 oraz na stronie internetowej Urzędu.