Niesłyszący

Rozpoczął się nabór beneficjentów do projektu pn: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica"

wykluczenie.png

DOTACJE NA INNOWACJE — INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica
realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion”
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU WYNOSI 2 202 178,00 PLN,
DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W KWOCIE 1 871 851,30 PLN.

Gmina Wiślica rozpoczęła nabór beneficjentów projektu pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego
w Gminie Wiślica”.

Do realizacji projektu zostanie wybrana grupa 80 gospodarstw domowych, które otrzymają bezpłatnie zestawy
komputerowe wraz z dostępem do Internetu.
Do projektu mogą zgłosić się gospodarstwa domowe, spełniające poniższe kryteria (co najmniej jedno):
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu
świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
- rodziny zastępcze,
- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt
16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez
Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł),
- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód
opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny
roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” — 1226,95 zł
Więcej informacji znajdą Państwo w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, pok. 13

Załączniki:

  1. Regulamin

PDFregulamin.pdf (205,10KB)

       2.   Wniosek z załącznikami

PDFwniosek z zalacznikami.pdf (288,12KB)