Niesłyszący

Opis projektu

plakat.png

Cele główne:

           Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy poprzez:

 • Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej (grupa wytypowana zgodnie z opisem działania 8.3) - 80 gospodarstw domowych, w tym 20 osób niepełnosprawnych;
 • Wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych
 • Zwiększenie dostępności rynku pracy i edukacji;
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ;
 • Zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu

 

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym mieszkańcom - 80 gospodarstw domowych, 4 jednostek podległych Beneficjentowi;
 • Zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej
 • Podnoszenie umiejętności korzystania z Internetu;
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych;
 • Ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach;
 • Walka z marazmem społecznym wynikającym z wykluczenia społecznego z powodów materialnych
 • Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych
 • Budowa infrastruktury gwarantującej dostęp do Internetu dla grupy docelowej

 

Założenia projektu:

 • zapewnienie dostępu do Internetu, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji i serwisowania sprzętu komputerowego dla grupy docelowej - gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne
 • budowa pracowni internetowych w jednostkach podległych umożliwiających bezpłatne korzystanie z dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy,
 • opracowanie PT i budowa infrastruktury (zaprojektuj – wybuduj) gwarantującej dostęp do Internetu dla grupy docelowej zgodnej z opisem działania 8.3 oraz umożliwiającej udostępnienie mieszkańcom Gminy szerokopasmowego Internetu w świetlicach i pracowniach Internetowych
 • wyłonienie Instytucji Wspomagającej Zarządzanie (IWZ) i Operatora Wykonawczego (OW) odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg projektu, dystrybucję sprzętu, kontrolę i trwałość produktów i rezultatów
 • zakup Internetu
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem
 • utworzenie portalu internetowego
 • zapewnienie nadzoru nad realizacją projektu
 • zapewnienie nadzoru nad utrzymaniem trwałości projektu
 • opieka i odnawianie zasobów sprzętowych

 

Szkolenia:

 • Prowadzenie szkoleń dla grupy docelowej oraz dla uczniów szkół objętych projektem
 • Zakres szkoleń: obsługa komputera, obsługa Internetu, dostęp do portali informacyjnych,  e-aplikacje
 • Szkolenia skierowane dla dzieci, młodzieży  oraz osób dorosłych – odrębne wiekowe grupy szkoleniowe
 • Liczba  przeszkolonych beneficjentów końcowych na komputerach w :

-  gospodarstwach domowych – 80 osób

- jednostki podległe – 230 uczniów szkół objętych projektem

 

Nabór prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Władz Gminnych, w skład której wejdą: przedstawiciele GOPS, Szkół oraz Władze Samorządowe. Grupę docelową stanowić będą:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • dzieci i młodzież ucząca się uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych  
 • osoby niepełnosprawne  

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 gospodarstw domowych. Mieszkańcy stanowiący grupę docelowa projektu z uwagi na trudną sytuacje materialna i życiową (niepełnosprawność) nie mogą korzystać z nowoczesnych zdobyczy technologicznych. Dzieci uczące się nie mając dostępu do Internetu pozbawione są szans na wszechstronny   rozwój i możliwość rozwoju własnych zainteresowań i wiedzy. Wsparcie grupy docelowej stworzy szanse na przekwalifikowanie zawodowe (osoby dorosłe), lepszy start w przyszłość dzieci i młodzieży z rodzin ubogich oraz aktywizację społeczną mieszkańców Gminy.

 • jednostki podległe beneficjentowi – 4

Projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.