Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2022,  Nazwa zadania: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice-Łatanice.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ