Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2022. Nazwa zadania: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ