Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.8.2022,  Nazwa zadania: Zabezpieczenie powodziowe gm. Wiślica poprzez renaturalizację starorzeczy rzek Nida i Maskalis oraz odbudowę istniejących zbiorników wodnych

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ