Niesłyszący

Dodatek węglowy

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w dniu 16.08.2022r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski  można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • papierowo w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  ul.Bat. Chłopskich 62 oraz w budynku UMiG w Wiślicy przy ul. Plac Solny 32 od poniedziałku do piątku  w godzinach:  7.00 -15.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 41 3792103, 41 3690 928

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wzór wniosku oraz załączniki :

DOCXwzor-wniosku-o-dodatek-weglowy.docx (41,73KB)

DOCXpismo odbiorze informacj.docx (10,55KB)

DOCXKlauzula informacyjna - Dodatek węglowy.docx (12,46KB)