Niesłyszący

Opis projektu

logo e świetokrzyskie prawidłowe.png

 

Gmina realizuje projekt pt:” E – świętokrzyskie – budowa miejskich sieci

światłowodowych jst” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie  w ramach

Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

10 grudnia 2012 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję

Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 podpisał umowę o

dofinansowanie w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa

informacyjnego” z Gminą Skarżysko-Kamienna na zadanie pn.: e-świętokrzyskie –

budowa miejskich sieci światłowodowych jst.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 14 022 719, 84 PLN, 

w tym kwota dofinansowania Z EFRR: 11 919 311,86 PLN.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez sześć gmin województwa

świętokrzyskiego: Skarżysko- Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie,

Staszów, Ożarów, Wiślica.

 

Zakres projektu obejmuje budowę rurociągów kablowych wraz ze studniami, budowę kabli

światłowodowych i miedzianych. Sieć połączy 21 lokalizacji (obiektów) na terenie gminy: w tym 7 budynków

i 12 kamer monitoringu z punktem centralnym w Gimnazjum w Wiślicy.

 

W zakres prac budowlanych weszło:

- budowa rurociągów - około 1640 m,

- budowa kabli światłowodowych - około 3200 m,

- budowa kabli miedzianych - około 750 m,

- budowa 7szt. słupów pod system monitoringu ulicznego.

- montaż 1szt. infokiosku zewnętrznego (Rynek)

- montaż 1szt. infokiosku wewnętrznego (Dom Długosza)

- montaż 5 szt. hot-spot.

 

Ponadto zadanie objęło między innymi wprowadzenie kabli OTK do budynków:

- Punkt Centralny - Gimnazjum w Wiślicy ul. Okopowa 27,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy ul. Podwale 1,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Okopowa,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Plac Solny 32,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Kilińskiego 19,

- Remiza OSP w Wiślicy ul. Długosza.

 

Dodatkowo, w ramach projektu zostało zainstalowane 12 kamer systemu monitoringu ulicznego.

Obecne prace polegają na odpowiednim skalibrowaniu i konfiguracji zainstalowanych urządzeń.

Dofinansowanie do zadania wynosi 85% w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności.

Przewidziany termin zakończenia inwestycji: 31.03.2014r.

 

logo dla rozowju.png