Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2022. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ