Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.10.2022. Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ