Niesłyszący

Opis Projektu

GMINA  WIŚLICA

28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8

tel. 0-41 3792106   fax: 041 3792128;

email: urzad@ug.wislica.pl,   www.ug.wislica.pl

herb_wislica.jpeg

ue_program_regionalny.jpeg

 

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...

 Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m.  Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II
 

   W latach 2010-2011 Gmina Wiślica realizowała projekt „Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. 

 

   Całkowita wartość projektu wyniosła 5.825.409,77 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane 4.736.538,01 zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego /60% kosztów kwalifikowanych/  2.841.922,81 zł, a środki własne 2.983.486,96 zł. Ponadto przedmiotowa inwestycja finansowana była również ze środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1.155.847 zł.

   W ramach w/w projektu wykonano:

    1.  Sieć kanalizacji sanitarnej - 17056,18 mb

     w tym:

     - kanalizacji grawitacyjnej - 8 679,06 mb

     - kanałów bocznych – przyłączy kanalizacyjnych - 4433,75 mb
     - kanalizacji ciśnieniowej - 3942,37 mb

   2.  Przepompownie ścieków – 10 szt.

   3.  Modernizacja oczyszczalni ścieków – kpl 1