Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wiślica, dnia 09.12.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.15.2013

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.15.2013. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

 

I. Zadanie Nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym.

1. Panorama Obiekty Sportowe sp.zo.o ul. Puławska38, 05-500 Piaseczno

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 385 812,01 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena w zakresie zadania Nr 1.

 

II Zadanie Nr 2 - Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

1. P.P.H.U. WIKING, Tadeusz Płaneta, 28-130 Stopnica, Wolica 40

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 423 244,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena w zakresie zadania Nr 2.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 17.12.2013 roku.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

I. ZADANIE Nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym.

 

1) Oferta Nr 1 złożona  przez  Panorama Obiekty Sportowe sp.zo.o ul. Puławska38, 05-500 Piaseczno – cena brutto oferty - 385 812,01 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt.

 

2) Oferta Nr 3 złożona przez BRUK-DAR – Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin – cena brutto oferty – 492 117,72 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 78,40 pkt ,

Łączna punktacja   78,40  pkt.

 

3) Oferta Nr 4 złożona przez P.P.H.U. TRANS-ART. Bobrowniki Wielkie, ul Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski – cena brutto oferty - 487 390,50 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 79,16 pkt ,

Łączna punktacja   79,16  pkt.

 

4) Oferta Nr 9 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne i Usług Techniczno-Handlowych BUDEX sp. z o.o, ul. Hanke Bosaka 11, 25-217 Kielce

-cena brutto oferty - 392 355,25 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 98,33 pkt ,

Łączna punktacja   98,33  pkt.

 

5) Oferta Nr 10  złożona przez Firma Remontowo-Budowlana, Ryszard Czajka, Królewice 93, 28-512 Bejsce – cena brutto oferty – 389 019,66 zł.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 99,18 pkt ,

Łączna punktacja   99,18  pkt.

 

II. ZADANIE Nr 2 - Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

 

1) Oferta Nr 2 złożona  przez  P.P.H.U. WIKING, Tadeusz Płaneta, 28-130 Stopnica, Wolica 40 – cena brutto oferty - 423 244,00 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt.

 

2) Oferta Nr 3 złożona przez BRUK-DAR – Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin – cena brutto oferty – 493 187,07 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 85,82 pkt ,

Łączna punktacja   85,82  pkt.

 

3) Oferta Nr 4 złożona przez P.P.H.U. TRANS-ART. Bobrowniki Wielkie, ul Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski – cena brutto oferty – 697  971,26 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 60,64 pkt ,

Łączna punktacja   60,64  pkt.

 

4) Oferta Nr 5 złożona przez P.P.H.U. ANDAR Brzozówka, ul. Spacerowa 1, 32-088 Przybysławice - cena brutto oferty – 485 442,18 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 87,19 pkt ,

Łączna punktacja   87,19  pkt.

 

5) Oferta Nr 6  złożona przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31,  28-200 Koniemłoty  – cena brutto oferty – 468 385,01 zł. - Nie dotyczy.

Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 2  wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

 

6) Oferta Nr 7 złożona przez F.T.U.R.B. Niziałek Mieczysław, Ruda 99, 28-230 Połaniec - cena brutto oferty - 477 884,95 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 88,57 pkt ,

Łączna punktacja   88,57 pkt.

 

7) Oferta Nr 8  złożona przez Spółdzielnię Rzemieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój  – cena brutto oferty – 438 677,54 zł.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 96,48 pkt ,

Łączna punktacja   96,48  pkt.

 

4) Oferta Nr 9 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne i Usług Techniczno-Handlowych BUDEX sp. z o.o, ul. Hanke Bosaka 11, 25-217 Kielce  – cena brutto oferty – 521 378,25 zł.

 - Nie dotyczy, Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 2  wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

 

7) Oferta Nr 10  złożona przez Firmę Remontowo-Budowlana, Ryszard Czajka, Królewice 93, 28-512 Bejsce  – cena brutto oferty – 499 999,92 zł.

Ocena punktowa w kryterium ceny – 84,46 pkt ,

Łączna punktacja   84,46  pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone dwie oferty.

 

1) Oferta Nr 6 na zadanie Nr 2 złożona  przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31,  28-200 Koniemłoty

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą

 

2) Oferta Nr 9 na zadanie Nr 2  złożona przez  Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne i Usług Techniczno-Handlowych BUDEX sp. z o.o, ul. Hanke Bosaka 11, 25-217 Kielce  

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało wykluczonych dwóch wykonawców.

1) Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31,  28-200 Koniemłoty

Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

2) Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne i Usług Techniczno-Handlowych BUDEX sp. z o.o, ul. Hanke Bosaka 11, 25-217 Kielce  

Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak