Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.11.2022. Nazwa zadania: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o dużej przepustowości na terenach wiejskich Gminy Wiślica

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ