Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.1.2022 Nazwa zadania: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ