Niesłyszący

Do dnia 17 stycznia 2014 r. został przedłużony termin naboru beneficjentów do projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica"

wykluczenie.png

Wiślica dn. 09.01.2014r.

 

Informacja


Informujemy że, został przedłużony termin naboru do projektu
 „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”. 

Wnioski należy składać od dnia 05.12.2013 r. do dnia 17.01.2014r.

 

 1. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 80 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Wiślica. Uczestnikami Projektu mogą zostać:
 •  osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wiślica  i gospodarstwa domowe położone na terenie gminy Wiślica,
 • gospodarstwa domowe osoby/ nieposiadające komputera oraz dostępu do Internetu(stałe łącze, abonament),
 • gospodarstwa domowe/ osoby spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł),
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - 1226,95 zł

 

 1. Każde gospodarstwo domowe, które złoży poprawnie wypełniony wniosek i zostanie zakwalifikowane do projektu podpisze umowę,  otrzyma zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu.  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.wislica.pl oraz w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wiślicy . Wnioskodawca składający wniosek powinien zapoznać się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiślica (sekretariat) ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, lub w pokoju nr 13  do 17.01.2014r.

 

 

 

 

/Wójt Gminy Wiślica/

 Stanisław Krzak