Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE

 O NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE WIŚLICA W 2014r.

 

Na podstawie Uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie

określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Wiślica.

 

 

WÓJT GMINY WIŚLICA

ogłasza

nabór wniosków o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2014r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 

 

 1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są uczestnicy współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie, mający swoją siedzibę na terenie Gminy Wiślica.
 2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego  i może być przeznaczona na:
  1. realizację programów szkolenia sportowego,
  2. zakup sprzętu sportowego,
  3. koszt organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach,
  4. koszt korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. stypendia sportowe i wynagradzania kadry szkoleniowej.
 3. Celem który gmina zamierza osiągnąć realizując zadania własne jest propagowanie
   i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Wiślica.
 4. Realizacja  przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
 5. Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu zamierza się przeznaczyć
  z budżetu gminy w 2014r. środki finansowe w wysokości: 40.000,00 zł.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w kwoty.

Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014 Wójta Gminy Wiślica z dnia 16 stycznia 2014 r. i powinien zawierać min.:

a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się  o dofinansowanie;

b) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników;

c) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

d) wykaz zawodników posiadających aktualną licencję wydaną przez właściwy związek sportowy lub podmiot go reprezentujący (imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia) oraz aktualną licencję (opłatę, koncesję, wpisowe) dopuszczającą podmiot do udziału jego reprezentantów  w zawodach sportowych organizowanych w roku, którego wniosek dotyczy;

e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym udziału środków własnych podmiotu w realizacji wnioskowanego zadania;

f) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim z budżetu gminy jeżeli  wnioskodawca otrzymał (zamieścić we wniosku w pkt III, ppkt 3);

g) wskazanie numeru rachunku bankowego podmiotu;

h) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

i) informację o istotnych postanowieniach, które zastaną wprowadzone do umowy o udzielnie dotacji

 1. Do wniosku należy  dołączyć:

a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu (ważność wypisu do 3 miesięcy licząc do dnia zakończenia naboru wniosków o dotację) oraz statut;

b) informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie którego dotyczy wniosek o dofinansowanie zadania, status prawny posiadanej bazy (własność podmiotu, umowa użyczenia, najmu, dzierżawy);

c) sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdanie merytoryczne (z działalności statutowej) za rok poprzedni;

d) wszystkie dokumenty stanowiące wniosek oraz jego załączniki muszą być złożone
w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie lub opatrzone pieczęcią imienną wraz z datą potwierdzenia przez uprawnione przez podmiot osoby - zgodnie ze statutem, KRS (innym rejestrem).

 1. Druk wniosku wraz ze wzorem umowy jest dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica, oraz w wersji elektronicznej na stronach: bip.ug.wislica.pl/  w zakładce aktualności bip lub na stronie promocyjnej www.ug.wislica.pl.
 2. Wzór umowy stanowi załącznik Nr.4 do zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014 Wójta Gminy Wiślica.
 3. Realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia po przyznaniu dofinansowania odbędzie się na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Wiślica a dotowanym podmiotem  w której zostanie określony termin obowiązywania umowy, oraz warunki i zobowiązania obu stron związane z realizacją przedsięwzięcia. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do składania sprawozdań z wydatkowania otrzymanych oraz własnych środków na drukach sprawozdania określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia, który stanowił będzie załącznik do umowy.
 4. Jako koszty kwalifikowane finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione przez podmiot wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Koszty poniesione w terminie przed podpisaniem umowy, zgodnie z protokołem uzgodnień lub    z wnioskiem, mogą stanowić jedynie koszty własne.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
  • w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie:

od 16.01.2014 r. do dnia  31.01.2014 r. do godz. 15:00 włącznie z adnotacją: „Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu” nazwa podmiotu składającego wniosek.

 • w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8 na sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: 28 – 160 Wiślica , ul. Okopowa 8, Urząd Gminy Wiślica z adnotacją na kopercie jw.

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia w Urzędzie Gminy lub data stempla pocztowego.

Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2014 r. w zakresie rozwoju sportu powołana zostanie przez Wójta Gminy Komisja w drodze Zarządzenia.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. niewypełnienia wszystkich punktów formalnych oferty,
 2. złożenie oferty po terminie,
 3. złożenie oferty niezgodnie z ogłoszeniem konkursu,
 4. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu
  o konkursie,
 5. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony

Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja dokona ich oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą Załącznik Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica Nr 5/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowej opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Wiślica.

 1. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy.
 2. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez podmiot finansowane lub dofinansowywane z przyznanej dotacji. Protokół uzgodnień stanowić będzie załącznik do umowy.
 3. Informację o wyborze, odrzuceniu lub unieważnieniu postępowania w całości lub  w części ogłasza się na stronie internetowej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni.
 4. W ciągu 5 dni od daty wywieszenia informacji o wyborze oferty, można składać odwołanie na wybór oferty. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez zamawiającego. Jeżeli odwołanie nie zostanie odrzucone Komisja niezwłocznie rozpoczyna ponowną oceną złożonych ofert.

Przepisy dotyczące zatwierdzenia i wyboru ofert stosuje się odpowiednio.

 1. Umowę o udzielenie dotacji zawiera się z podmiotem, którego oferta została wybrana
   w ciągu 7 dni po upływie terminu wywieszenia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
 3. Wykaz podmiotów, którym przyznano oraz nie przyznano dofinansowania zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiślica, oraz w wersji elektronicznej na stronie: bip.ug.wislica.pl/  w zakładce „aktualności bip” i www.ug.wislica.pl .