Niesłyszący

Zarządzenie Nr 4 w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr 4/2014

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 16 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2014 przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wiślica.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., Nr 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Wiślica zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację w roku 2014 przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Wiślica.
 1. Treść ogłoszenia określa załącznik Nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
 2. Wzór wniosku o dotację z zakresu rozwoju sportu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Wzór sprawozdania z wydatkowanych środków stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

 

§ 2

Ogłoszenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie promocyjnej Gminy Wiślica,
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica,

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2014 r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

 1. DOCZałącznik nr 1- ogłoszenie.doc (45,00KB)
 2. DOCZałącznik nr 2- wniosek.doc (86,00KB)
 3. DOCZałącznik nr 3-sprawozdanie.doc (50,50KB)
 4. DOCZałączniki nr 4 -umowa.doc (47,50KB)