Niesłyszący

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z występującymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

Art. 61 pkt.2 ustawy – Prawo budowlane,

 zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziałowujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.