Niesłyszący

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji grupy potencjalnych Uczestników Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”

Zarządzenie nr 6/2014

Wójt Gminy Wiślica

z dnia 17 stycznia 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji grupy potencjalnych Uczestników Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Anna Kafara- przewodniczący komisji
  2. Janina Krzemień – członek
  3. Joanna Białkiewicz – członek
  4. Barbara Głombińska - członek
  5. Grzegorz Kamiński -członek

 

§ 2

Komisja działa na podstawie Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”, zatwierdzonego dnia 3 grudnia 2013 roku.

 

§ 3

Zadaniem Komisji będzie wyselekcjonowanie grupy potencjalnych Uczestników Projektu spełniających kryteria określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/Wójt Gminy Wiślica/

Stanisław Krzak