Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2023. Nazwa zadania: Odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu 5 w Rzędowie stałych odpadów komunalnych w Gminie Wiślica.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ