Niesłyszący

Zapytanie ofertowe

wykluczenie.png

Wiślica, dnia 24.01.2014 r.

Oznaczenie sprawy: Or.III.041.3.2.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zadań związanych z adaptacją pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w ramach Projektu pod nazwą: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e-Inclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

I. Zamawiający:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8,

28-160 Wiślica

NIP   655 184 01 01,

tel.: (041) 379 21 06

fax: (041) 379 21 28
e-mail:   
www.wislica.pl

 

II. Określenie trybu i podstawy udzielenia zamówienia:

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi KOMUNIKACIE WYJAŚNIAJĄCYM KOMISJI dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2006 r. C 179/02).

2) Postępowanie poniżej 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907z późn. zm.).

3) Paragraf 3 ust 1 zarządzenia Nr 28/07 Wójta Gminy Wiślica z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zasad realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Wiślicy.

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowo budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy , ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica.

Zakres prac objętych zamówieniem określa:

  1. Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 3 dla Gimnazjum w Wiślicy.
  2. Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 4 dla Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 14.02.2014 roku.

 

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik Nr 2a i 2b do niniejszego zapytania ofertowego, a następnie tak obliczoną cenę zsumować i przenieść do Formularza ofertowego – stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Kryterium oceny oferty i jego znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

 

VII. Sposób składania ofert:

Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, pisemnie na adres siedziby Zamawiającego – Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w kopercie zawierającej następujące oznaczenia/informacje.

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta dla Zamawiającego Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy oraz w Gimnazjum w Wiślicy

Sprawa nr Or.III.041.3.2.2014

Nie otwierać przed 30.01.2014 r. godz. 08.00

 

VIII. Sposób przygotowania oferty:

  1. Oferta powinna być złożona w walucie PLN w wartości netto i brutto.
  2. Forma pisemna: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie.
  3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  6. Wykonawcy nie spełniający wymagań postawionych przez Zamawiającego zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferty odrzucone. Oferty nie spełniające wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
  7. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
  8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

 

IX. Oferta i wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:

1. Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Kosztorys ofertowy adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2a do zapytania ofertowego.

 3. Kosztorys ofertowy adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2b do zapytania ofertowego

 

X. Miejsce, termin składnia ofert:

Termin składnia: Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 30.01.2014 do godziny 08.00

Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica -Sekretariat.

 

XI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 20 dni od dnia składania ofert.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego zapytania ofertowego oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

XIII. Szczegółowe  informacje.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego można uzyskać telefonicznie pod numerem 41 379 21 06 w. 24; , bądź osobiście w pok. 12 Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - Osoba do kontaktów: Marek Gaweł

 

XIV. Rozwiązania równoważne.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych usług, oprogramowania, materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia usług, oprogramowania, materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia.

 

XV. Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wzór oferty

2. Załącznik Nr 2a kosztorys ofertowy adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica.

 3. Załącznik Nr 2b kosztorys ofertowy adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica

4. Załącznik Nr 3 przedmiar robót adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica.

5. Załącznik Nr 4 przedmiar robót adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica.

6. Załącznik Nr 5 – Projekt umowy.

 

ZATWIERDZAM

/Wójt Gminy Wiślica/

mgr inż. Stanisław Krzak

 

DOC1. Załącznik Nr 1 – Wzór oferty.doc (31,00KB)

DOC2. Załącznik Nr 2a kosztorys ofertowy adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu.doc (46,00KB)

DOC3. Załącznik Nr 2b kosztorys ofertowy adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica.doc (50,00KB)

DOC4. Załącznik Nr 3 przedmiar robót adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu w Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica.doc (77,50KB)

DOC5. Załącznik Nr 4 przedmiar robót adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu w w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica.(1).doc (81,50KB)

DOC6. Załącznik Nr 5 – Projekt umowy..doc (191,50KB)