Niesłyszący

Zarządzenie Nr 9 - powołanie komisji

 

Zarządzenie Nr 9 /2014

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 29.01.2014

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2014 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Wiślica (Dz. Urz. Woj. Świę. z roku 2011 Nr 32 poz. 480) zarządzam:

§ 1

Powołuję Komisję do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się
o dotacje na realizację w 2014 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu
w następującym składzie:

1.  Anna Kafara    -   Przewodniczący Komisji

2. Edyta Szostak  -  Zastępca Przewodniczącego

3. Beata Sokołowska   -   Sekretarz Komisji

 

§ 2

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.