Niesłyszący

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wykluczenie.png

 

Wiślica 04-02-2014

Oznaczenie sprawy: Or.III.041.3.2.2014

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIE OFERTOWE

z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest adaptacją pomieszczeń dla celów realizacji projektu  w ramach Projektu pod nazwą: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e-Inclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zamawiający  informuje, iż w odpowiedzi na powyższe zapytanie do dnia 30 stycznia 2014 r. do godz. 08:00 złożono 1 ofertę.

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyła firma Usługi Remontowo-Budowlane SZYM-BUD, Kamila Ignacak, Łatanice 79, 28-160 Wiślica” która zaproponowała wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto 24 899,56 zł.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w dniu 05.02.2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

W tej sprawie proszę kontaktować się z Zamawiającym: Anna Kafara- nr tel.: 41 379 21 06 w. 26,  lub Marek Gaweł - nr tel.: 41 379 21 06 w. 24.