Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.2.2023. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych i książek.

 

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ