Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prow.jpegwfośigw.pngsbrr.pngherb_wislica_small.png

 

W latach 2010-2011 na terenie Gminy Wiślica został zrealizowany projekt pn.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

W ramach pieniędzy otrzymanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie do projektu wynosi 75%.

Terminy realizacji zadania:

data rozpoczęcia              12.05.2010

data zakończenia              31.09.2011.

 

Lokalizacja zadania:

Skorocice – Aleksandrów, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Wiślica, Jurków.

W ramach w/w zadania wybudowano:

- 5437 mb sieci wodociągowej rozdzielczej,

- 15 szt. przyłączy wodociągowych o długości 517 mb

- 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków maja przepływ grawitacyjny w poszczególnych etapach oczyszczania. Zastosowano oczyszczalnie typu Delfin. W skład przydomowej oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia:

- osadnik gnilny z filtrem,

- pakiety drenażowe SD.

W niektórych przypadkach, z uwagi na warunki gruntowo-wodne, zastosowano dodatkowo pompę, której zadaniem jest przemieszczanie ścieków przez poszczególne etapy oczyszczania.

Dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte następujące cele:

- poprawa stanu czystości środowiska naturalnego, w tym czystości wód powierzchniowych,

- przywrócenie atrakcyjności terenom zdewastowanym ekologicznie,

- poprawa jakości życia mieszkańców gminy,

- stworzenie warunków do rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej.

Korzyści ekologiczne:

- poprawa jakości wód powierzchniowych w obszarze sołectw objętych kanalizacją po  zakończenia inwestycji,

- stworzenie warunków do wzrostu populacji ptactwa wodno – błotnego,

- likwidacja niezorganizowanych zrzutów ścieków /8300 m3 rocznie/,

- likwidacja szamb /50 szt/.