Niesłyszący

Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2023 r