Niesłyszący

Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie:ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowej opiniującej wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.