Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2023,  Nazwa zadania: Budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej oraz kulturalnej w miejscowościach, Chotel Czerwony, Brzezie, Wiślica.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA – POBIERZ