Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2023,  Nazwa zadania: Rewitalizacja miejscowości Wiślica.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ