Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.7.2023  Nazwa zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Gorysławice i Górki wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ