Niesłyszący

KGW na warsztatach "Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie"

W dniu 25 maja w budynku UMiG w Wiślicy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Razem tworzyMY EKO świętokrzyskie”, gdzie do proekologicznego stylu życia zachęcał wicemarszałek Marek Bogusławski.

W spotkaniu udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wiślica a także Burmistrz MiG Jarosław Jaworski. Pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami  Urzędu Marszałkowskiego w ramach kampanii edukacji ekologicznej poprowadzili wykłady z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, aktywizację społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa jeśli chodzi o racjonalne gospodarowanie odpadami.