Niesłyszący

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.8.2023  Nazwa zadania: Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ