Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2023. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ