Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.10.2023. Nazwa zadania: Wykonanie strony internetowej Urzędu i dostawa przełącznika sieciowego.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ